மகாகவி பாரதியாரின் பாடல்கள்
பகுதி - 2
வ.எண்.
தலைப்பு
101

கண்ணன் - என் அரசன்

102

கண்ணன் - என் சீடன்

103

கண்ணன் - எனது சற்குரு

104

கண்ணம்மா - என் குழந்தை

105

கண்ணன் - என் விளையாட்டுப் பிள்ளை

106

கண்ணன் - என் காதலன் (தூண்டிற் புழு...)

107

கண்ணன் - என் காதலன் (உறக்கமும் விழிப்பும்)

108
கண்ணன் - என் காதலன் (காட்டிலே தேடுதல்)
109

கண்ணன் - என் காதலன் (பாங்கியைத் தூதுவிடுதல்)

110

கண்ணன் - என் காதலன் (ஆசை முகம்)

111

கண்ணன் - என் காந்தன்

112

கண்ணம்மா - என் காதலி (காட்சி வியப்பு)

113

கண்ணம்மா - என் காதலி (பின்னே வந்து... கண்மலைத்தல்)

114

கண்ணம்மா - என் காதலி (முகத்திரை களைதல்)

115

கண்ணம்மா - என் காதலி (நாணிக் கண் புதைத்தல்)

116

கண்ணம்மா - என் காதலி (குறியிடம் தவறியது)

117

கண்ணம்மா - என் காதலி (யோகம்)

118

கண்ணன் - என் ஆண்டான்

119

கண்ணம்மா - எனது குலதெய்வம்

120

முரசு

121

புதிய ருஷியா

122

விநாயகர் நான்மணி மாலை

123

முருகன் பாட்டு (முருகா முருகா முருகா)

124

ஸ்ரீமான் எட்டயபுரம் மஹாராஜா அவர்கள் மீது
சீட்டுக்கவிகள் - I)

125

எட்டயபுர மஹாராஜாவின் மீது சீட்டுக்கவிகள் - II)

126

செந்தமிழ் நாடு

127

பாரத தேசம்

128

தமிழ்

129

தமிழ்த் தாய்

130

தொழில்

131

செட்டிமக்கள் குலவிளக்கு

132

காரைக்குடி ஹிந்து மதாபிமான சங்கத்தார் மீது
வாழ்த்துப் பாட்டுக்கள்

133

காலனுக்குரைத்தல்

134

அல்லா

135

பாரத ஸமுதாயம்

136

இந்தியாவின் அழைப்பு

137

தீ

138

லக்ஷ்மீ ப்ரார்த்தனை

139

திருக் காதல்

140

திருமகள்

141

காணி நிலம்

142

புதுமைப் பெண்

143

பகைவனுக் கருள்வாய்

144

லக்ஷ்மி தேவி

145

பெண்மை

146

கேட்பன

147

சக்திக் கூத்து

148

விடுதலை

149

சொல்

150

நிலாவும் வான்மீனும் காற்றும்

151

பராசக்தி

152

அழகுத் தெய்வம்

153

ஆத்ம ஜயம்

154

மூன்று காதல்

155

பொய்யோ? மெய்யோ?

156

உப்பளம் கோயிலில் எழுந்தருளியிருக்கும் தேச முத்துமாரி

157

வேண்டும்

158

பக்தி

159

முருகன் பாட்டு (வீரத் திருவிழிப்)

160

நெஞ்சொடு சொல்வது

161

சிவசக்தி புகழ்

162

சக்தி திருப்புகழ்

163

சக்திக்கு ஆத்ம ஸமர்ப்பணம்

164

வைய முழுதும்

165

மஹாசக்தி வெண்பா

166

சக்தி விளக்கம்

167

வேள்விப் பாட்டு

168

போற்றியகவல்

169

சந்திரமதிப் பாட்டு

170

வேலன் பாட்டு

171

அந்திப் பொழுது

172

காற்று வெளி

173

முத்துமாரி

174

ஜயமுண்டு

175

ஜயபேரிகை

176

கிளித் தூது

177

லண்டிக்காரன் பாட்டு

178

கற்பனையூர்

179

காளிப் பாட்டு (யாது மாகி...)

180

ஓம் சக்தி

181

ஊழிக் கூத்து

182

ஸோமதேவன் புகழ்

183

ஞாயிறு

184

கிளிப் பாட்டு

185

கோவிந்தன் பாட்டு

186

விடுதலைப் பாட்டு

187

அம்மாக்கண்ணு பாட்டு

188

கண்ணம்மா - அங்க வர்ணனை

189

விடுதலை விடுதலை விடுதலை

190

வள்ளிப் பாட்டு

191

சாகா வரம்

192

செல்லம்மா பாட்டு

193

பூலோக குமாரி

194

வாழ்க திலகன் நாமம்

195

எந்த நேரமும்

196

ஸ்ரீ செல்லம்மா பாட்டு

197

காளிப் பாட்டு (எந்த நாளு நின்மேல்-)

198

காலைப் பொழுது

199

பாரத நாடு

200

நவராத்திரிப் பாட்டு (இசைப் பாடல்)

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur