மகாகவி பாரதியாரின் மொழிபெயர்ப்புகள்

பஞ்ச வியாஸங்கள்

1. சிறியதும் பெரியதும்


2. அடங்கி நட

3. ஜாதி

4. ஜப்பானுடைய ஆவி

5. கல்வி கற்பிக்கும் பாஷை
 
Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur