மகாகவி பாரதியாரின் பாடல்கள் - ஒலி-ஒளி வடிவில்

அ - ஔ
வ.எண்.
செய்யுள் முதற்குறிப்பு

ஒலி-ஒளி வடிவில்

1
அச்சந் தவிர் 
2
ஆடுவோமே-பள்ளுப்-பாடுவோமே
3
ஆணும் பெண்ணு நிகரென 
4
ஆசை முகமறந்து
5
ஆரியபூமியில் 
6
ஊருக்கு நல்லது சொல்வேன் 
7
எங்கள் கண்ணம்மா நகை
8
எங்கள் தாய் (தொன்று நிகழ்ந்த..)
9
எத்தனை கோடி இன்பம்
10
எந்தையுந் தாயும் 
11
எங்கிருந்து வருகுவதோ
12
என்று தணியுமிந்த சுதந்திர தாகம்
13
ஒளிபடைத்த கண்ணினாய்
14
ஓடி விளையாடு பாப்பா 
15
ஓம் சக்தி ஓம்சக்தி ஓம் - பராசக்தி 

வளரும்...

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur