மகாகவி பாரதியாரின் கட்டுரைகள்
பகுதி - 10
வ.எ.
தலைப்பு
காலம்
894 தேச நிர்வாஸமானவர்களின் விடுதலை 10.02.1910
895 துருக்கி சிம்மாஸனத்தின் வல்லமை 11.02.1910
896 தேச பக்தர்களுக்கோர் புத்திமதி 11,12.02.1910
897 இராஜமஹேந்திரத்தில் வீடு சோதனை 12.02.1910
898 நமது பார்வைக்கு வந்த புஸ்தகங்களும் பத்திரிகைகளும் 12.02.1910
899 ரஹஸ்ங்கள் 12.02.1910
900 புதிய பத்திரிகைச் சட்டம் 12.02.1910
901 புதிய பத்திரிகைச் சட்ட மசோதா 12.02.1910
902 இங்கிலீஷ்மான்' எரிச்சல் 12.02.1910
903 புதிய பத்திரிகைச் சட்டம் 12.02.1910
904 கொடுங்கோன்மை 13.02.1910
905 பத்திரிகைச் ஸ்வதந்திரம் 13.02.1910
906 நவீனக் கிளர்ச்சி 13.02.1910
907 பத்திரிகைச் சட்டத்தின் பயன் 13.02.1910
908 இந்தியாவில் கீழ்தரக் கல்வி 13.02.1910
909 சர்க்கார் வக்கீல்களின் அறிவுதான் என்ன? 13.02.1910
910 இந்திய நாடகமும், ஆங்கிலோ இந்தியர்களும் 13.02.1910
911 ஸ்வாமி விவேகாநந்தர் வருஷோத்ஸவம் 13.02.1910
912 தமிழ் நாட்டோருக்கு இறுதி விண்ணப்பம் 13.02.1910
913 பம்பாய் கவர்னர் ஸர் ஜார்ஸ் கிளார்க் 13.02.1910
914 குறிப்பு 13.02.1910
915 வைஸிராய் சட்டசபை 13.02.1910
916 புதுப் பத்திரிகைச் சட்டம் 14.02.1910
917 பாரிஸ் மாநகரத்தில் வெள்ளம் 14.02.1910
918 வர்ஜனம் 15.02.1910
919 ஆகாய விமானமும் சென்னையும் 15.02.1910
920 ஒரு மகமதிய ஸாது  
921 தீண்டாதவர்கள் 18.02.1910
922 ஐரோப்யிர்களும் இந்தியர்களின் உடையும்  
923 சில உண்மைப் பேச்சுகள் 19.02.1910
924 செத்தவரைப் பிழைப்பிக்கும் ஸஞ்சீவி 19.02.1911
925 மஹாராஷ்டிரத்தில் தொண்டாவி 19.02.1912
926 மிஸ்டர் கோகலோயின் யாசகம் 19.02.1913
927 கருத்து நிறைந்த கதைகள் 19.02.1914
928 சிற்பமும் கவிதையும் 19.02.1915
929 உடன்பிறந்தே கொல்லும் வியாதி 19.02.1916
930 உறுதி 20.02.1911
931 ஓர் ஐரோபிபிய தேச பக்தரின் உபதேசங்கள் 20.02.1912
932 ஸ்வதந்திர முயற்சியும் வாலிபர்களும் 20.02.1913
933 தேச பக்தர்களின் சோதனை 20.02.1914
934 மிஸஸ் ஆனிபெஸாண்டின் விண்ணப்பம் 20.02.1915
935 ஆங்கில பாஷை இந்தியர்களுக்குக் கற்பித்ததின் காரணம் 22.02.1910
936 கவர்ன்மெண்டாரின் மிரட்சியும் ஸ்ரீ பாபா பாரதியும் 23.02.1910
937 ஸ்வதேசப் பத்திரிகை மசோதா 23.02.1910
938 இந்திய குருவும் ஆங்கில குருவும் 25.02.1910
939 திபேத்தும் இந்திய கவர்ன்மெண்டும் 26.02.1910
940 தென் ஆப்பிரிக்காவுக்குப் போகும் கூலிகளைத் தடுத்தல் 26.02.1911
941 சுவதேசத்தை விட்டு வெளியில் வசிக்கும்படி தேர்ந்த ஒரு தயாளுவின் நன்கொடை 26.02.1912
942 தேச நிர்வாஷம் செய்யப்பட்டவர்கள் விடுதலை 26.02.1910
943 இந்தியாவிலும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிலுமுள்ள இருப்புப் பாதை 26.02.1911
944 இந்தியாவும் தற்கால நிலைமையும் 26.02.1912
945 காலாடியில் பிரதிஷ்டை 26.02.1913
946 எப்படி நம்புவது? 26.02.1914
947 இவ்வுலக இன்பங்கள் 27.02.1911
948 இருளும் ஒளியும், ஒரு பொருளுங் கதையும் 27.02.1912
949 ஜாதீய குணங்கள் 27.02.1913
950 சென்னை ரகஸ்யப் போலீஸாரின் ஜாக்கிரதை 27.02.1914
951 பர்த்வான் மஹாராஜா 27.02.1915
952 ஸ்ரீ சிவாஜி உத்ஸவமும் ஆங்கிலோ இந்தியர்களும் 28.02.1910
953 தலைலாமா y
954 பாரத தேசத்தில் ஒவ்வொருவனும் செய்வதற்குரிய தியானம் மார்ச் 1911
955 ஹிந்து தர்மத்தின் ஜீவ தத்துவங்கள் மார்ச் 1912
956 நான்கு வர்ணங்களின் தர்மங்கள் மார்ச் 1914
957 காளியும் காமனும் மார்ச் 1916
958 கர்மத்தின் பயன் 05.03.1911
959 ஆங்கிலப் பத்திரிகைகளின் கொண்டாட்டம் 05.03.1912
960 சிற்பமும் கவிதையும் 05.03.1913
961 ஆங்கிலேயர் இந்தியச் சிற்றரசர்களைக் கைவசப்படுத்தியது 12.03.1911
962 தென் ஆப்பிரிக்கா ஐக்கிய சட்டசமை 12.03.1912
963 தாய்மார்களின் கடமை 12.03.1913
964 ஈஸாவாஸ்யோபநிஷத் ஏப்ரல் 1913
965 கேநோபநிஷத் மே 1913
966 அக்நி ஸ்தோமம் ஜுன் 1915
967 தமிழில் எழுத்துக் குறை ஜுலை 1915
968 சித்தக் கடல் ஜுலை 1915
969 தராசு 25.11.1915
970 புனர் ஜன்மம் 29.11.1915
971 தாரசு 06.12.1915
972 சிட்டுக் குருவி 08.12.1915
973 தராசு 11.12.1915
974 பொன் 15.12.1915
975 காற்று 07.01.1916
976 கிச்சடி 19.01.1916
977 தராசு 22.01.1916
978 காற்று 25.01.1916
979 ஜப்பான் தொழிற் கல்வி 12.02.1916
980 வேத ரிஷிகளின் கவிதை 15.02.1916
981 தராசு 22.02.1916
982 விக்தோர் ஹ்யூகோ என்ற பிரஞ்ச் ஞானியின் வசனங்கள் 24.02.1916
983 ஞாயிறு 28.02.1916
984 பல 08.03.1916
985 புதிய உயிர் 17.03.1916
986 தமிழ் வளர்த்தல் 18.03.1916
987 உல்லாஸ சபை 29.03.1916
988 தமிழ் 03.04.1916
989 ஸ்ரீ ஜி.சுப்பிரமணிய ஐயர் 25.04.1916
990 பெண்கள் சர்வகலா சங்கம் 26.04.1916
991 பாட்டு 03.05.1916
992 சுய ஆட்சியைப் பற்றி ஒரு யோசனை 29.05.1916
993 தராசு 29.05.1916
15.06.1916
994 எதிர் ஜாமீன் அல்லது மாப்பிள்ளை விலை 22.06.1916
995 உடம்பு 22.06.1916
996 உண்மை - ரத்தினக் களஞ்சியம் 26.06.1916

 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur