மகாகவி பாரதியாரின் கட்டுரைகள்
பகுதி - 6
வ.எ.
தலைப்பு
காலம்
494 நேர்த்தியான படிப்பினை! 14.11.1908
495 ஜட்ஜி சந்தாவர்க்கார் 14.11.1908
496 அமெரிக்காவின் ஐக்கிய நாடுகள் 14.11.1908
497 ஸஹோதரத்துவம் 21.11.1908
498 இந்தியா' கேஸ் 21.11.1908
499 முதற் பிரயத்தனம் 21.11.1908
500 காங்கிரஸ் கட்சிகள் 28.11.1908
501 இந்தியார்களின் அதிருப்திக்குச் சில புதிய மருந்துகள் 28.11.1908
502 அடுத்த யோசனை 28.11.1908
503 இறங்கு துறையிலேயே நீச்சா! 28.11.1908
504 ஸத்யம் 28.11.1908
505 கொடுங்கோன்மை 28.11.1908
506 ஸ்வராஜ்யத்திற்கு ஓர் சுருக்கு வழி! 28.11.1908
507 நீடித்த ரஜா' 05.12.1908
508 பாரஸீகத்தில் ஓர் அதோமுகமான சம்பவம் 05.12.1908
509 ஸ்வராஜ்யம்' 05.12.1908
510 சுதந்திர ஆலை 05.12.1908
511 பாரஸீக விஷயங்கள் 05.12.1908
512 நாகபுரத்தில் காங்கிரஸ் 05.12.1908
513 ஒற்றர் தொழில் 05.12.1908
514 வெளியேற்றப்படும் விளைபொருள்கள் 05.12.1908
515 நாஜரத்தில் சென்னைக் கவர்னர் 05.12.1908
516 ஸ்ரீ சிதம்பரம் பிள்ளை கோயமுத்தூர் ஜெயில் கலகத்தைப் பற்றிச் சொல்லிய சாக்ஷியம் 12.12.1908
517 மஞ்சள் விபத்து 12.12.1908
518 துருக்கியில் வர்ஜனம் 12.12.1908
519 யூனிவர்ஸிடி பரீக்ஷை 12.12.1908
520 வேணுகோபால செட்டியார் கதை 12.12.1908
521 60,000 ரூபாய் நஷ்டத்திற்குச் சன்மானம் 12.12.1908
522 ஸ்ரீமான் திலகரைப்பற்றி மிஸ்டர் நெவின்ஸன் கூறுவது 12.12.1908
523 ஸ்ரீமான் நாடு ஷண்முக வேலாயுத முதலியார் காலஷ்சென்றது 12.12.1908
524 சுதேசீயத்தின் வெற்றி 12.12.1908
525 சிறுவருக்கான கதைகள் 12.12.1908
526 ஸார்டு மார்லியும் போலிச் சீர்திருத்தங்களும் 19.12.1908
527 தொழில்கள் 19.12.1908
528 பிரெஞ்சுக்காரரின் பெருந்தகைமை 19.12.1908
529 அரசன் அன்று கேட்பான்; தெய்வம் நின்று கேட்கும் 19.12.1908
530 சட்டம் பனஞ் சட்டமாய்ப் போய்விட்டது 19.12.1908
531 சீர்திருத்தங்கள் ஏன் கொடுக்கப்பட்டன? 26.12.1908
532 லார்டு மார்லியின் சீர்திருத்தம் 26.12.1908
533 லௌகிக ஒழுக்கத்திலே வேதாந்தம் 26.12.1908
534 சென்னையில் நடத்தப் போகிற விண்ணப்பக் கூட்டம் 26.12.1908
535 பதுச்சேரியில் ஓர் முக்கிய நியமனம் 26.12.1908
536 புஸ்தக வரவு 26.12.1908
537 பாடசாலைகளும் தேபக்தியும் 26.12.1908
538 திரான்ஸ்வாலிலிருந்து வந்த தமிழர் முறையிடுவது 02.01.1909
539 சென்னப்பட்டணத்தில் ஆட்டு மந்தை 02.01.1909
540 லார்ட் மார்லியின் சீர்திருத்தங்களைப் பற்றிச் சென்னை 'டைம்ஸ்' பத்திரிகையின் அபிப்பிராயம் 02.01.1909
541 வாசா கயிங்கரியம் 09.01.1909
542 வேவுகாரர் 09.01.1909
543 விபின சந்திரர் ஏன் இங்கிலந்திருற்குப் போயிருக்கிறார்? 09.01.1909
544 பஞ்ச தந்திர விளக்கம் 09.01.1909
545 துருக்கி தேசத்தில் ஓர் புதிய நாடகம் 16.01.1909
546 எங்களுக்கு ஜனாதிகார சாஸனம் கொடுப்பீராக! 16.01.1909
547 கயிற்றுப் பொம்மை 16.01.1909
548 நெட்டாலில் நம்மவர்களின் நிலைமை 23.01.1909
549 இந்தியாவின் லாபம் 23.01.1909
550 மிஸ்டர் ரூஸ்வெல்டும் இந்தியாவில் பிரிடிஷ் ஆட்சியும் 23.01.1909
551 ஓர் கீர்த்திபெற்ற தேசாபிமானி 23.01.1909
552 ஆமார் தேச' (எங்கள் நாடு) 23.01.1909
553 பாரிஸில் இந்தியார்களின் கூட்டம் 23.01.1909
554 புஸ்தக வரவு 23.01.1909
555 தற்காலத்துப புது நாகரீகப் படிப்பிலுள்ள சில அநுகூலங்கள்! 23.01.1909
556 அந்த நாள் என்று வருமோ? 23.01.1909
557 சௌமிய வருஷம் 30.01.1909
558 ஹிந்து - மகமதியர்கள் 30.01.1909
559 உணவுப் பொருள்களின் விலை 30.01.1909
560 பாரஸீகத்துச் சக்கரவர்த்தியின் விகடம் 30.01.1909
561 தூத்துக்குடி சுதேசிக் கப்பல் கம்பெனி 30.01.1909
562 பஞ்சம் பஞ்சம் 30.01.1909
563 1907 - 08-ம் வருஷத்தில் சென்னை மாகாணத்திலே மணிலாக் கொட்டைப் பயிர் 06.02.1909
564 மாதாவின் கட்டளை 06.02.1909
565 பேச்சு ஸ்வதந்திரம் - எழுத்து ஸ்வதந்திரம் 06.02.1909
566 பாரத ஸ்வதந்திரத்தைப் பற்றி ஜப்பானியர் அபிப்பிராயம் 06.02.1909
567 தூத்துக்குடி சுதேசி நீராவிக் கப்பல் கம்பெனி 06.02.1909
568 நமது புதிய கவர்னர் 06.02.1909
569 ஸர் வில்லியம் லீ-வார்னரை அடித்த பிராமண வாலிபன் 13.02.1909
570 ஜப்பான் க்ரானிகில்' பத்திரிகையும் பாரத ஸ்வராஜ்யமும் 13.02.1909
571 நமது வர்ஜன முயற்சி அபஜயமாய் விட்டதா? 13.02.1909
572 தூத்துக்குடி சுதேசிக் கப்பல் (தரும நிதி) 13.02.1909
573 ஒற்றுமை காங்கிரஸ் 13.02.1909
574 அதர்மப் பத்திரிகைகள் 13.02.1909
575 ஒட்டிரர்களும் சென்னை கவர்னரும் 13.02.1909
576 இந்தியா சுதேசிக் கப்பல் தரும நிதி 13.02.1909
577 இந்தியாவில் ஆங்கிலேயக் கல்வி முறை 20.02.1909
578 குணமது கைவிடேல்' 20.02.1909
579 சென்னை மாகாணத்தில் 1907-08-ம் வருஷத்து விளைவைப் பற்றிய ஸர்க்கார் ரிப்போர்ட் 20.02.1909
580 மூன்று காரணங்கள் 20.02.1909
581 பிழைக்கும் வழி 20.02.1909
582 இருதலைக் கட்சி missing
583 பாரஸீகத்தின் நிலைமை missing
584 கண்ணுடையோரெல்லாம் பாருங்கள்! காதுடையோரெல்லாம் கேளுங்கள்! missing
585 திலகர் என்ன செய்கிறார்? missing
586 மகாமகம் missing
587 லார்டு மாலியின் சீர்திருத்தப் பிரேரணையைப் பற்றிய சில அபிப்பிராயங்கள் 13.03.1909
588 யக்ஞம் 13.03.1909
589 ஜாதீய கர்மங்கள் 13.03.1909
590 பிரிட்டிஷ் கவர்ன்மென்டாரும் நமது பத்திரிகையும் 13.03.1909
591 பயித்தியங்கொண்ட செய்கை 13.03.1909
592 ஸ்வீகார ராஜா 13.03.1909
593 பாபு அசுவினி குமார தத்தர் 13.03.1909

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur